Ezikhathini zobunzima, yiba uMbungazi.

Ukwamukela ngamandla ababaleki

Njengamanje, izivakashi ezingababaleki ezivela e-Afghanistan zidinga izindawo zokuhlala zesikhashana. Ungasiza, ngisho noma ungakaze ubungaze ngaphambili.

Ngo-February 2022, i-Airbnb.org ifinyelele umgomo wayo wokuhlela izindawo zokuhlala zezivakashi ezingababaleki base-Afghanistan abangu-20,000. Lezi zindawo zokuhlala zixhaswe yi-Airbnb, kanye nabanye abanikela ku-Airbnb.org. Ngosizo lwakho, singenza okwengeziwe. Siza ekunikezeni izindawo zokuhlala kubabaleki abalandelayo abangu-20,000 ngokujoyina izinkulungwane zaBabungazi be-Airbnb.org ekunikezeni izindawo zokuhlala zesikhashana mahhala noma ngesaphulelo, noma unikelele izindawo zokuhlala zabantu ababhekene nobunzima.

Nikeza indawo yokuhlala

Ungasiza ngokwamukela abantu abengeziwe ngokubungaza izindawo zokuhlala zesikhashana zamahhala noma ezinesaphulelo.

Indlela ukubungaza okusebenza ngayo

  • Uzonikeza umbhede ontofontofo, amasevisi ayisisekelo, nobusuku obulandelanayo obuningi ngangokunokwenzeka.
  • I-Airbnb.org ibambisene nama-ejensi ezokufuduka ahlungela ukufaneleka kwezivakashi ezingababaleki futhi azisize ngaphambi, phakathi, nangemva kokuhlala kwazo.
  • I-Airbnb inikeza aBabungazi abane-AirCover: U-$1 million USD womshwalense wezindleko, u-$3 million USD wokuvikelwa emonakalweni, nokunye—akunazindleko ezikhokhwa aBabungazi. Imikhawulo ethile kanye nokungabandakanywa kuyasebenza.

Hlola uhambo lokubungaza

Thola okwengeziwe ngendlela yokubungaza izivakashi ezingababaleki eSikhungweni Solwazi.

Thola indawo yokuhlala

Ukuze uthole indawo yokuhlala nge-Airbnb.org, qale uxhumane nomunye wama-ejensi ethu ezofuduko noma ophathina abangenzi inzuzo.

Uma usuxhumene ne-ejensi yezofuduko noma uphathina oyinhlangano engenzi inzuzo, uzobhukha futhi ahlele inkokhelo yezindawo zokuhlala egameni lakho njengesivakashi esingumbaleki.

Okwenziwa ama-ejensi ezofuduko

Ophathina bethu bangama-ejensi ezofuduko nezinye izinhlangano ezingenzi inzuzo ezamukela ababaleki base-Afghanistan. Lezi zinhlangano zisiza izifiki zithole izindawo zokuhlala, ukwelashwa, umsebenzi wokuziphilisa, nokunye.

Okwenziwa yi-Airbnb.org

I-Airbnb.org inikeza isibonelelo nobuchwepheshe kophathina bethu abangenzi inzuzo ukuze baxhumanise amaklayenti abo nezindawo zokuhlala zesikhashana ezivikelekile.

Ophathina bethu

  • HIAS
  • CWS
  • International Rescue Committee

Yenza umnikelo

Yonke imali enikelwayo isiza ekusingatheni izidingo ezibucayi zezindawo zokuhlala zezimo eziphuthumayo.

Indlela iminikelo esebenza ngayo

  • Wonke umnikelo wakho uzosiza ekutholeleni abantu izindawo zokuhlala zesikhashana.
  • I-Airbnb.org ayikhokhisi izindleko zokuphrosesa, ngakho yonke imali oyinikelayo isiza abantu bathole indawo yokuhlala.
  • Iminikelo ikhishwa intela ngezinga elivunyelwe ngaphansi kwemithetho yentela yendawo yakini.

Indlela i-Airbnb enikela ngayo

Ukusiza Ababungazi

I-Airbnb inikeza aBabungazi abane-AirCover: U-$1 million USD womshwalense wezindleko, u-$3 million USD wokuvikelwa emonakalweni, nokunye—akunazindleko ezikhokhwa aBabungazi. Imikhawulo ethile kanye nokungabandakanywa kuyasebenza.

Ukuxhasa ukuhlala

I-Airbnb nabasunguli bayo banikelela izindawo zokuhlala zokuqala ezingu-20,000 zezivakashi ezingababaleki zase-Afghanistan.

Ukuhoxisa izindleko

I-Airbnb ihoxisa izindleko zaBabungazi nezivakashi kukho konke ukuhlala kwe-Airbnb.org kwababaleki.