Siza abantu ababalekayo e-Ukraine
Ngenxa yenhlekelele yezenhlalo e-Ukraine, abantu badinga ngokuphuthumayo izindawo zokuhlala zesikhashana zezimo eziphuthumayo. Joyina i-Airbnb.org ukuze usize.
Funda kabanzi

Ukuvula amakhaya ngezikhathi zobunzima

Sisebenzisana nomphakathi wethu ukuze sinikele ngezindlu ezimweni eziphuthumayo, kusuka ezinhlekeleleni zemvelo kuya ku-COVID-19.

Abantu abangu-100,000 bathole indawo yokuhlala ngezikhathi ezibucayi kusukela ngo-2012.

Emhlabeni jikelele, ababungazi be-Airbnb banikeza usizo uma ludingeka ngempela. Hlangana nabantu abenza lokhu kwenzeke.

Indlela u-Carmen nomphakathi wakubo abahlangana ngayo ngemva kweSiphepho u-Maria.

Sinikeza imiphakathi indlela yokubumbana lapho kugadla inhlekelele. Ngezinhlelo ze-Airbnb.org, abantu banganikela ngamakhaya abo mahhala komakhelwane abadinga ukuphuma ezindlini zabo.

Ababaleki nalabo abafuna isivikelo babhekana nezinselele eziningi uma bethuthela kwelinye izwe. Ukuba nendawo yesikhashana yokuhlala, yamahhala, kubasiza babe nokuthula kwengqondo njengoba beqalisa ukuphila kwabo okusha.

Funda indlela esisebenza ngayo nophathina abanjenge-CORE ukuze sisekele ukutholakala kwemithi yokugoma ngokungakhethi.

Kungathatha iminyaka ukuba umphakathi ululame ngokuphelele enhlekeleleni enkulu. I-Airbnb.org isiza ekukhokheleni izindawo zokuhlala zezisebenzi ezenza umsebenzi obucayi wokwakha kabusha imiphakathi.

Ukwakha umhlaba ogxile ekuvikelekeni: izibophezelo ze-Airbnb.org

Namhlanje, ukuze kwakhelwe eminyakeni engu-8 yokufunda nolwazi, simemezela uchungechunge lokuzibophezela ekungabandlululini, ukungahlukani nokulingana.

Sisiza ezinye izinhlangano ezingenzi inzuzo ukuze zibe negalelo eliqhubekayo.

Hlangana nophathina abambalwa abasiza ekuklameni i-Airbnb.org.
I-IMC inikeza amasevisi ezimo eziphuthumayo ezokwelashwa nahlobene nako kulabo abathintwe izinhlekelele emhlabeni wonke, futhi inikeza abantu ukuqeqeshwa abakudingayo ukuze basuke esimweni sokusizwa bese bekwazi ukuziphilisa.
I-IRC isabela ezinhlekeleleni ezimbi kunazo zonke emhlabeni ezithinta abantu, futhi isiza abantu abaye bonakalelwa ukuphila nezindlela zokuziphilisa ngenxa yezimpi nezinhlekelele ukuba baphile, baqale ukuphila kabusha, futhi bazakhele ikusasa.
I-HIAS yinhlangano engenzi inzuzo yamaJuda emhlabeni wonke enikeza isivikelo nosizo kubabaleki, labo abafuna ukuvikelwa, nolunye uquqaba olungasenazindawo zokuhlala emhlabeni wonke.
I-Build Change iyinhlangano yokuvimbela inhlekelele nokusiza lapho ivelile esungula izixazululo eziphumelelayo zezindawo zokuhlala emiphakathini.
I-CORE iyahola ekulungeleni izinhlekelele, ukusabela, nemizamo yokusiza yemiphakathi ethintwe yinhlekelele noma echayeke kuyo.
I-IFRC iyinethiwekhi yezenhlalakahle enkulu kunazo zonke emhlabeni, ehlanganisa i-192 National Red Cross kanye ne-Red Crescent Societies esebenzela ukusindisa ukuphila futhi ithuthukise isithunzi emhlabeni jikelele.
Ilogo ye-Airbnb.org
Ilogo ye-Mercy Corps

Sindawonye, singakha kabusha.

Ngo-August 2018, uchungechunge lokuzamazama komhlaba lwacekela phansi isiqhingi sase-Indonesia i-Lombok. Izisebenzi ezisizayo ze-Mercy Corps zathunyelelwa ukuyokwenza umsebenzi wokusiza kuleyo ndawo, futhi zathola umphakathi nendawo yokuhlala ekahle.